Leden 2008

jingle bell rock

25. ledna 2008 v 16:48 | li.pa |  Lindsay Lohan
Jingle Bell Rock
Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock
Jingle bell swing And jingle bells ring
Snowin' and blowin' Up bushels of fun
Now the jingle hop has begun
Jingle bell, jingle bell Jingle bell rock
Jingle bells chime in Jingle bell time
Dancin' and prancin' In jingle bell square
In the frosty air
What a bright time It's the right time
To rock the night away
Jingle bell, time Is a swell time
To go glidin'in a
One horse sleigh
Giddy-up, jingle horse Pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and mingle In a jinglin' beat
That's the jingle bell rock

R. Heidrich - životopis

25. ledna 2008 v 16:46 | encyklopedie |  Super referáty
Heydrich a jeho osobní život
V roce 1931, na druhý svátek vánoční, se oženil s Lindou von Osten, členkou NSDAP, narozenou 14. června 1911 v Avendorfu na ostrově Fehrman. Za jeho života mu porodila tři děti - dva syny a dcerku (čtvrté dítě se narodilo již jako pohrobek po Heydrichove smrti)- a byla mu až za hrob oddanou a obdivující manželkou.

Od 20. dubna byl pověřen ministerským předsedou a říšským maršálem Hermannem Göringem funkcí zástupce velitele gestapa (po sesazení Rudolfa Dielse, jeho zakladatele) a v roce 1936 se stal v Hitlerem nově vytvořené říšské policii šéfem bezpečnostního oddělení. Vedle kriminální policie mu byla podřízena i tajná policie. V roce 1940 si vysloužil jako stíhací letec v Nizozemí a v Norsku železný kříž II. třídy a bronzovou sponu frontového letce, jako stíhací letec se zúčastnil v roce 1941 i začátku německého tažení na východ a byl vyznamenán železným křížem I. třídy a stříbrnou sponou frontového letce.

"Hitlerovské ostruhy" si Heydrich vysloužil zejména svou účastí na likvidaci tvz. Röhmova puče (který byl jen záměrně vyvolanou fikcí, jež měla posloužit účelu - likvidaci SA). Akce proběhla 30. června (s dozvuky až do 2. července) 1934 a zapsala se do dějin pod názvem "Noc dlouhých nožů" (někdy bývá srovnávaná s tzv. bartolomějskou nocí - 16. století). Heydrich se tu v plném světle projevil jako mistr organizování provokací, využívání lží a polopravd, obstarávaní vymyšlených zpráv a padělaných dokladů.

Ozbrojené síly SA se pod vedením ambiciózního Ernesta Röhma, který si usmyslel učinit z nich masovou "lidovou armádu", staly pro Hitlera nepohodlné a nebezpečné. Röhmovo počínaní nevraživě sledovali i další lidé z Hitlerova okolí... Heydrich splnil ovšem svou roli, která spočívala ve shromáždění "usvědčujících" dokumentů a "zaručených" informací o chystaném Röhmově puči, naprosto perfektně. Připravil seznam "zrádců" ( po konečné Göringově úpravě obsahoval údajně 110 jmen!) a v ranních hodinách 30. června 1934 zorganizoval zatčení Röhma a dalších vůdců SA v penzionu Hanselbauer v lázních Wiessee (kam byli předtím lstivě pozvání na údajnou schůzku s Hitlerem). Ještě týž den bylo šest z nich v Mnichově popraveno. Další hromadná zatčení a popravy proběhly v Berlíně, kde se vraždilo až do 2. července, kdy prý Hitler slíbil prezidentu Hindenburgevi, že masakr skončí.

Zastupující říšský protektor
Heydrich nebyl vybrán na toto místo náhodně. Hlavním důvodem byla jeho již vícekrát projevovaná razantnost v prosazování nacistické politiky. Není však vyloučeno, že právě proto se ho chtěli v Berlíně zbavit. Zejména pak intrikán Himmler, kterému začínal Heydrich přerůstat přes hlavu. Vycítil v něm soka, který si brousí zuby na jeho místo a kterého začíná mít Hitler v daleko větší oblibě než jeho samotného. Lišácky tedy patrně sám navrhl Hitlerovi, aby poslal Heydricha - jakožto člověka nejschopnějšího - vyřešit krizi do protektorátu (hrozila revoluce) a pravděpodobně ho tak chytře "uklidil" z Hitlerova nejbližšího okolí.

SS-Obergrupenführer a generál policie Reinhard Heydrich se úřadu zastupujícího říšského protektora ujal neprodleně a neobyčejně vážně. Předně rozehnal dosavadní "zlenivělý" aparát úřadu říšského protektora a přivezl si do Prahy kompletní tým osobně vybraných , nacizmu oddaných spolupracovníků, dokonce i vlastní písařky a telefonistky.Poté vnutil prezidentu Háchovi novou (kolaborantskou) vládu: zredukoval počet ministerstev a do jejich čela postavil mimořádně pečlivě, vůči nacizmu bezvýhradně loajální představitele. Takto zastíněn se dal do plnění svého zásadního úkolu: nejprve zpacifikovat poměry a poté připravit půdu pro konečné řešení (Endlösung) tzv. České otázky - tedy jinými slovy "vyčistit" český prostor pro budoucí osídlení čistou německou rasou.

Heydrichova doktrína dělila české obyvatelstvo do tří skupin: první skupina českého obyvatelstva - dobře smýšlející Češi dobré rasy - splňující určité rasové předpoklady (zvláště děti) měla být převychována a poněmčena, druhá skupina - špatně smýšlející Češi špatné rasy - poněmčení neschopná, měla být vysídlena na východ, kamsi do nehostinných oblastí Ruska, a třetí skupina, střední vrstva, měla být důkladně prozkoumána a roztříděna na dobře smýšlející Čechy špatné rasy - ti měli být prakticky využiti, nasazeni na práci v říši a sterilizováni, aby se nemohli už dále množit, a špatně smýšlející češi dobré rasy - ti měli být nejvíce nebezpeční (rasově silná vůdcovská vrstva) fyzicky zlikvidováni!

S realizací své doktríny začal Heydrich ihned po svém nástupu do funkce. Vyhlásil (28. září 1941) výjimečný stav - stanné právo (trvalo až do 20. ledna 1942) a zahájil masové zatýkání a popravy. Teror, který takto rozpoutal, skutečně brzy téměř slibně se rozvíjející národní odboj - pokud činnost ilegálních odbojových organizaci nezlikvidoval úplně, pak ji přinejmenším na dlouhou dobu ochromil. Popravě neušla řada vynikajících českých osobností - do konce října přišlo o život přinejmenším 300 nevinných osob.

Počátkem roku 1942 pak brutalitu vystřídala promyšlená populistická demagogie - "bič" vystřídal po vzoru osvědčených příkladu z historie nejrůznějších totalitních režimů "cukr". Začal motivovat české zemědělce a dělníky, zastrašené hrůzovládou, k poslušnosti a usilovnějšímu pracovnímu nasazení pro válečnou mašinérii velkoněmecké říše zvýšenými příděly potravin (byly dokonce o něco vyšší než v samotném Německu!), různými příplatky a drobnými výhodami. A nutno říci, že s úspěchem - pracovní výsledky českých lidí ocenil v té době i sám vůdce Adolf Hitler.

Ruku v ruce s řešením tzv. české otázky přistoupil Heydrich i ke konečnému řešení tzv. otázky židovské - to bylo mnohem přímočařejší: Židé se totiž jako rasa zcela "podřadná" k převýchově "nehodili", jejich osudem se tedy měla stát postupná a totální fyzická likvidace. 16. října 1941 byl z Prahy vypraven první z dlouhé řady transportů Židů - tento do ghetta v polské Lodži. V protektorátu bylo židovské ghetto (jakási přestupní stanice na cestě do vyhlazovacích koncentračních táborů) zřízeno výnosem zastupujícího říšského protektora v pevnosti Terezín (celkem Terezínem prošlo bezmála 140 tisíc vězňů). Do konce války bylo v koncentračních táborech v rámci holocaustu umučeno téměř 80 tisíc českých Židů.
Oběť atentátu
27.května 1942 byl na něj proveden atentát
4.června podlehl svým zraněním

sloh - úvaha (rčení)

22. ledna 2008 v 16:25 | li.pa |  Super referáty
LÍNA HUBA - HOLÉ NAŠTĚSTÍ
Já si myslím, že toto přísloví vystihuje určitou situaci v určitý době.Například takový Hus, kdyby se tímto příslovím neřídil, mohl si klidně žít. Myslíte, že by to bylo dobře pro lid? Ne, to asi ne. Pro nás je dobře, že Hus se tímto pořekadlem řídil. Podle mě, kařdý člověk, by měl vědět, kdy se má čím řídit. Když policie zatkne podezdřelého, řekne mu své práva. Jistě víte, že jedno z práv, které máte, je právo mlčet.Při výslechu by se měl každý řídit heslem ,,Lína huba - holé neštěstí". Měl by se bránit a mlít pořád a dokolečka svý, tedy pokud je opravdu nevinný. Tak nevim, jestli toto úsloví je pravdivé. Určitě to je v každém okamžiku jinak.

Louny

21. ledna 2008 v 17:03 | li.pa |  Super referáty
Louny
Kraj:ÚSTÍ NAD LABAM,
Oblast:ŮSTÍ N. LABEM,PODKRUŠNOHORSKÉ PÁNVE A Karlovarsko
Sousední města:Kladno,Rakovník,Plzeň-sever,Karlovy Vary,Chomutov,Most a Teplice
Rozloha:1117,65km2
Počet obyvatel:85936
Okresní město LOUNY.Význam má průmyslový a zemědělský
Historie Loun:První zprávy o osadě zvané Luny pocházejí z 12.století.Město založili Němečtí kolonisté ze Saska.Zajímavý vývoj přinesla doba husitská, kterou město bouřlivě prožívalo. Bohužel byla tehdy zničena řada vzácných památek, především knihovna a dva lounské kláštery, magdaleniánský a dominikánský. Konec 15. století je pro Louny obdobím hospodářské prosperity, která pokračuje zhruba do poloviny století příštího. Ještě v berním přiznání v roce 1543 jsou Louny ze všech královských měst na šestém místě, pokud jde o městský majetek. Počet jeho obyvatel můžeme v té době odhadnout zhruba na dva tisíce. V rozmachu je nezastavil ani požár 25. března 1517, který zničil velkou část vnitřního města. První polovina 16. století je dobou rozvoje důlní činnosti v blízkých Krušných horách. Z toho těžila města v úrodném povodí řeky Ohře, která zásobovala báňskou oblast obilím. Ve městě se dále dařilo vinařství, chmelařství a do poloviny 16. století i soukenictví.
životního prostředí a kulturním úpadkem, málo kdo však ví, že historie města začíná již ve 13. století a Silnou komunitu tvořili v Lounech židé, kteří se tu objevují už ve 14. století. Část České ulice se dokonce po určitou dobu jmenovala Židovská. V důsledku královských protižidovských mandátů se ve 40. letech 16. století museli ze země vystěhovat. Zpět do města se vrátili v polovině 17. století.
Historie Mostu: Okres a město Most jsou většinou spojovány pouze s devastací okolní osídlení je ještě staršího data.Přes různé peripetie se dochovalo množství materiálů, dokumentujících bohatou historii regionu, které jsou dnes uloženy ve Státním okresním archivu Most. Toto odborné zařízení uchovává na 1 600 metrů písemností rozčleněných do 742 archivních fondů, z nichž nejrozsáhlejším a historicky nejvýznamnějším je Archiv města Mostu. Fond, měřící přes 227 metrů, obsahuje dokumenty nejen k historii Mostu, ale i blízkého a vzdálenějšího okolí od 14. století do konce 2. světové války. Je zde obsaženo celkem 190 listin z let 1315-1817, rovněž 2 333 úřední knihy a rukopisy z období 1528-1944. Dále se dochovalo na 111 pomocných knih (1789-1943), 13 pečetidel od 14. až do 19. století a 338 map a plánů z let 1755-1945. Na množství nejbohatší je spisový materiál, pochází z let 1479-1945 a je uložen v 1 094 kartonech.
Nejbližší hraniční přechod:s Německem v Teplicích
PODNEBÍ:středně teplá oblast
ŘEKY:Ohře,Blanka,Hutná,Chomutovka,Liboc
JEZERO:Barbora,
Zasahuje CHKO České Středohoří a přírodní park Džbán.
Kulturní památky:Vrchlického divadlo,hrad Pravda, gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. století, řada středověkých staveb, měšťanské domy, pás hradeb kolem historického centra města. Chmelařské muzeum v Žatci ,zámek Krásný Dvůr s nádhernými zahradami.
Zemědělství:pěstují-chmel,slunečnice,obiloviny
chovají-prasata,drůbež,ovce,koně,krávy
Průmysl:Hopex Louny s.r.o -vyrábí chemické látky
TBG Louny s.r.o. -výroba transportbetonů a stavebních hmot
Elektroporcelán Louny.s-výroba keramických izolátoru
Alimpex-Louny,spol. s.r.o.
Masokombináty
Polltex Louny s.r.o.-Výroba spodního prádla
Zajímavosti
Struktura:1.Název okresu
2.Poloha
3.Rozloha
4.Počet obyvatel
5.okresní město+význam města
6.Historie měst
7.nejbližší hraniční přechod
8.přechodní poměry
9.kulturní památky
10.Zemědělství
11.průmysl
12.Zajímavosti
Školství:
45mateřských škol
37základních škol
3gymnázia
7středních průmyslových škol
4střední odborná učiliště
Skupiny z Loun:Paratel
HC kapela Futusáci
KDU - ČSL a Děkanský úřad v Lounech pořádají příští sbírku šatstva
na humanitární účely.

Dva roky prázdnin- Jules Verne

20. ledna 2008 v 11:54 | li.pa |  Zajímavé knihy
Skupinka chlapců z různých tzříd, kteří vynikali svou chytrostí bystrosti a píli, za odměnu byli poslany na cestu na Nový Zéland. V noci Jakub, jeden z hochů odvázal lana, a když loď plula na širé moře, lekl se a dělal, že spí. Kolem půlnoci plavčík, dvanáctiletý kluk, zjistil, že jsou uprostřed moře.po zjištění, že na lodi jsou jen kluci oddevíti do čtrnácti let, začali malí panikařit, ale starší si uvědomili, že mají za ostatní zodpovědnost a snažili se dozvědět, kde jsou. Tak začala strastiplna cesta.
Po několika dnech cesty přešla bouře a chlapci alespoň to zařídili tak, že přistáli na pevnině. Pokoušeli se zjistit, jestli jsou na ostrově nebo poloostrově. Dick s Brianem pořád mezi sebou soutěžili už ve škole a po přistání na pevnině to dopadlo s nima opravdu špatně, oprotože pořád byli v sobě, hádali se, a dokonce se i několikrát poprali.
Začali prozkoumávát terén a domnívali se, že jsou na ostrově, potom na poloostrově, ale nakonec to byl opravdu ostrov. Při průzkumů ostrova objevili jeskyni, ve které našli kostrů člověka a letopočet s iniciály. Zjistili kdo to byl a pojmenovali jeskini, Francouzovou.Tam se se svými zásobami přestěhovali.
Žili si tam, hospodařili v ní, stávali se jim veselé příhody například, když lovili pštrosy. Řídili se podle knihy Robinson Cruise, vždyť oni vlastně byli malý Robinsoni. Žili na ostrově téměř rok. Jednou se Dick a Brian pohádali tak, že se Dick sebral a odešel. Vzal si s sebou své kamarády. Našli jeskyni, a když tam dopravili všechny potraviny, šli si prohlídnout okolí. Nastala bouřlivá noc a oni zjistili, že tam ztroskotal člun. Byli tam dva mrtvý muži, tedy oni si to mysleli.Druhý den už tam nebyli.Skupinka chlapců se rozhodlavrátit k ostatním. Mezitím ostatní našli polomrtvou starou ženu. ta jim vysvětlila, že ztroskotala s lodi, na které byla unesena. Ona se zachránila, ale její mpřítel ne. Její pány povraždili a ji zajali. Když se vrátil Dick s klukama z jeskyně udělali menší pevnost. Přes ní se kvůli malý nehodě dostal kuchař,. přítel stařenky, která se jmenovala Kate.společně s kuchařem pozabíjeli muže z člunu, dohromady jich bylo osm.
S pomocí opravili člun, na kterém muži ztroskotali, a vydali se do přístavu na blízkém ostrově. Odtud se dostali domů a Kate a její přítel zůstali stále v kontaktu s chlapci, jelikož jim sloužili.
Tak dopadl příběh kluků, kteří doplatili na hloupost Jakuba.

Rozhovor s h.m..-2.část

19. ledna 2008 v 17:38 | tv mag. |  ulice
Hana Maciuchová
Hana Maciuchová
Baví vás ještě potlesk publika po letech na jevišti?
Přiznávám, že potlesk publika mě pořád blaží, právě tak jako zážitky diváků z našeho představení.
Jakou roli u vás hraje úspěch?
Je pro mě třeba stvrzením, že všechny investice, které jsme do představení uložili, mají odezvu a naše publikum ústním podáním rozvíří své dojmy a rozšíří diváckou klientu.
Jaký klíč máte k odhalení dobrého scenáře? Odmítnete roli?
Nepoptřebuji klíč. Dobrý scénař je živá vody pro všechny zúčastněné, určující základ a herci, režie, výtvarné složky, choreografie, hudba, můžou obsah, náplň scenáře originálně umocnit. Mám zkušenost, že mi režisér předal scénař s dodatkem, že rád improvizuje. Byla to přímo jeho vášeň,protože situace přesně popsané ve scenáři se během natáčení několikrát změnily a charaktér mé role také.Překusovala jsem ropuchu, jak se říka. Kdybych to bývala věděla napřed, tak bych roli odmítla. Přitom dílčí improvizace je úžasná, osvobozující věc, dezert.
Co vás štve na součastné společnosti?
m,anipulace, vliv medií, jimi nastavováný žebříček hodnot. Titulky v novinách - to je samostatná kapitola.
Sledovala jste reality show?
Ne! A mrzí mě trapný fakt, že také my, v Czech Republick, musíme projít všemi nejapnostmi, které jsou už ve světě dávno obnošené.
Co říkáte politické sféře?
Mám husí kůži, když si uvědomím, že máme před sebouvíc než půl roku volebních taškařic a soubojů notoricky známých stran s notoricky známími straníky. Mohla bych jim připomenout, aby nás, své voliče, tak nepodceňovali? Všechna dobře míněná slova, sliby, předsevzetí i úsilí jsou jenom předpokladem. Ať argumentují činy!
Co byste si přála k narozeninám, jejichž cifru samozdřejmě nebudeme prozrazovat - stejně by se čtenáři domnívali, že si zařádil tiskařský šotek...
Zdraví. Pohýčkala mě nesčetná úžesna přání mých drahých přátel, kolegů a diváku. Uvědomila jsem si, že jsou to zároveň těžké, nesplnitelné úkoly! Na příklad: Stálý půvab těla i duše! A mě dnes už zlobí bederní ,,plotna". Asi vir Ulice...

pán prstenu:společenstvo prstenu

19. ledna 2008 v 17:32 | tvmag |  Orlando Bloom
Orlando Bloom
Na trilogii Pán prstenů pracoval oxfordský profesor anglického jazyka a literatury John Roland Reuel Tolkien (1892 - 1973) sedmnáct let. Když v roce 1954 vyšli první dva díly, Společenstvo prstenu a Dvě věže (závěrečný díl Návrat krále o rok později), stala se tato sága jednou z nejvlivnějších knih 20.století. Podobné dílo nemůže uniknout pozornosti filmařů. Snímek vypráví příběh hobita Froda Pytlíka a jeho druhů. Frodo má prsten, po němž touží zlý Sauron, aby mohl ve Středozemí nastolit vládu Zla. Tomu se dá zabránit jen zničením Prstenu přímo v Sauronově říši Mordor. Frodo se vydáva na cestu, ale ne sám. Je ustanoveno Společenstvo Prstenu, ve kterém jsou kromě něj a jeho tří hobitích přátel lidé aragorn a Boromir, elf Legolas, trpaslík Gimli a čaroděj Gandalf. Čekají na ně Sauronovi služebníéci a skřetí vojsko...

chicago - styl, papa laine, tom brown

19. ledna 2008 v 12:03 | li.pa |  Super referáty

Chicago-styl:

Chicago styl vznikl při zvukových experimentech černých bluesmanů, kteří potřebovali docílit temného expresivního zvuku foukačky. Dodnes toto držení můžete právě při blues vidět.
Legendární PAPA LAINE založil ragtimový soubor, který jako jeden z prvních napodoboval repertoár současných černošských kapel a imitoval černošský instrumentální styl. K ragtimovému typu se běloši dostali rovněž přes dechové orchestry.Laineův orchestr se stal východiskem větve hudby, která zanedlouho ovládla Ameriku, dostala se do Evropy a zde byla vzkříšena ve 40. a 50. letech. Po zániku souboru část členů přesla do kapely, angažované nejprve v New Orleansu a od r.1915 v Chicagu v Lambově kavárně. Vedoucím byl pozounista TOM BROWN a proto se jmenovala TOM BROWN DIXIELAND JASS BAND. Její zásluhou se do dějin jazzu dostaly hned dva názvy. První JAZZ - původně psaný jass - a druhý - DIXIELAND. O původ a význam slova bylo vedeno mnoho sporů a žádný, stejně jako u slova dixie nedospěl k definitivnímu závěru. S pokračovateli Toma Browna, který působil v r.1917 v New Yorku jsou spojeny první gramofonové nahrávky.

stezky

19. ledna 2008 v 12:02 | li.pa |  Super referáty
Babiččino údolí
-vede od Barunčiny školy České skalici do Ratibořic a končí na Rýzmburku.
-jde také absolvovat trasu od zámku ke mlýnu,Starému bělidlu a k Viktorinčinu splavu,
Kraj:Královéhradecký
Okres:Náchod
Obec:Česká skalice
Rostliny:rašeliny
Zvířata:lišky,kosi,sýkorky
Jirásková horská cesta
-mnoho historických památek
-přes Zemskou bránu až na Suchý vrch
Rostliny:smrky,bučiny,rašeliniště,
Zvířata:jeleni,srny
Minerály:Plutony,krystalinika
Betonová hranice
Po značených turistických cestách ze zastávky ČD v obci Těchonín (zelená 6,5 km), ze zastávky ČD v Mládkově (červená 6 km), žlutá značka - naučná stezka Betonová hranice, z Lichkova od stanice ČD (zelená 7 km), z náměstí v Králíkách (červená 12,5 km), z Jablonného nad Orlicí (červená 13,5 km) a nejkratší od parkoviště u chaty na Suchém vrchu (červená 3km).
Zvířata:jeleni,sýkorky,lišky

politické strany v čsr

19. ledna 2008 v 12:01 Super referáty
· Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (tzn. Agrární strana, "zelení") byla založena roku 1922 spojením České a Slovenské agrární strany. Předsedou byl Švehla a hlavními voliči byli malí a střední zemědělci. Švehla kombinoval sociální a demokratické myšlenky. Strana byla jádrem vládních koalicí v letech 1922 a 1938.
· Československá sociálně demokratická strana dělnická navazovala na předválečnou Sociální demokracii. Ve volbách roku 1920 se stala největší stranou v republice. V době relativního rozkvětu však přišel rozkol ve straně. Byla založena vnitrostranická levice, s jistým odstupem i pravice, střed zůstával dlouho neutrální. Spor nakonec vedl k odložení řádného termínu sjezdu strany, což přineslo spíše sympatie Šmeralově levici. Ta posléze založila samostatnou Komunistickou stranu Československa-sekci Třetí Internacionály. Sociální demokracie byla citelně oslabena a ve volbách roku 1925 zažila debakl. Na síle začala nabírat až v roce 1929. V čele stál Antonín Hampl, na Slovensku Ivan Dérer. Sociální demokracie představovala jednu ze stran "Hradu".
· Komunistická strana vznikla po výše popsaném sporu uvnitř soc. dem. Zpočátku se snažila o specifickou cestu k socialismu, prosazovanou parlamentní "rudou většinou". Později se však, v rámci "bolševizace", stala stranou extrémní a antisystémovou, plně závislou na Moskvě. KSČ představovala v relativních číslech největší komunistickou stranu na světě, postupně však členstvo ubývalo (vylučování, štěpení frakcí, návrat k soc. dem...). Ačkoliv strana stála proti Hradu, udržovali někteří její reformní funkcionáři kontakt s prezidentskou kanceláří. O dohodě o toleranci komunistů tzv. rudo-černé (lidovci a socialisté) se například počítalo před prezidentskou volbou Edvarda Beneše. KSČ si průměrně udržovala zisk nad 10 % voličstva.
· Československá socialistická strana byla středolevicová strana, obhajující tzv. "český socialismus" (popřípadě národní socialismus, český nar. soc. a jiné variace). Patřila ke stranám Hradu.
· Československá Lidová strana - sloučena z Moravsko-slezské křesťanskosociální strany, Katolicko-národně konzervativní strany a Konzervativní lidové strany v roce 1918. Strana zastávala křesťanské názory a sociální encykliku papeže Lva XII. Od roku 1922 vedena Janem Šrámkem.
· Československá Národně demokratická strana vzniká po válce spojením Mladé české strany s dalšími pravicovými a středovými stranami. Ideologicky by se dala charakterizovat jako národně radikální a ekonomicky liberální strana. Vedl ji Karel Kramář a Alois Rašín. Volena byla vyšší a střední vrstvou. Podporovala soukromníky, bankovnictví a průmysl.

emil hácha

19. ledna 2008 v 12:00 | li.pa |  Super referáty
EMIL HÁCHA
* 12. 7. 1872 Trhové Sviny
† 27. 6. 1945 Praha
český právník a státník, prezident Česko-Slovenské republiky a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava
Při svém odjezdu do Berlína 14. března 1939 byl Emil Hácha ještě prezidentem Česko-Slovenska, byť Mnichovskou dohodou a Vídeňskou arbitráží z podzimu 1938 okleštěného a vnitřně přetvořeného. Když začal jednat s Hitlerem, neexistoval už ani tento stát, neboť sněm v Bratislavě vyhlásil v poledne toho dne slovenskou samostatnost. Po brutálním nátlaku v noci ze 14. na 15. března vyčerpán, už "div ne mrtev" Hácha svěřil Čechy a Moravu do "ochrany Říše". 16. března vyhlásil Hitler v Praze Protektorát Čechy a Morava a Hácha se stal jeho státním prezidentem.
Roku 1894 absolvoval právnickou fakultu pražské univerzity, roku 1895 byl promován doktorem práv a působil pak převážně jako úředník zemského výboru Království českého a rada Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni. Zde za 1. světové války spolupracoval s dr. Ferdinandem Pantůčkem, napojeným na Maffii, který byl po vzniku ČSR jmenován prezidentem senátu Nejvyššího správního soudu. Hácha se stal jeho členem a po Pantůčkově smrti ho T. G. Masaryk roku 1925 jmenoval prezidentem tohoto orgánu. Hácha publikoval vědecké práce z oboru mezinárodního práva, byl expertem na anglosaské právo a také znalcem anglické literatury; se svým bratrem přeložil i známý humoristický román "Tři muži ve člunu" Jeroma Klapky Jeroma. Jako uznávaný právník byl soudcem haagského soudního dvora a před Mnichovem působil po několik let jako člen legislativní rady, poradního orgánu vlády.
Rok 1938 nebyl pro Háchu šťastný. V únoru mu zemřela choť Marie, s níž měl šťastné a harmonické manželství a její smrt (podobně jako rozvod jeho dcery) na něj zapůsobila tak, že si připadal osamělý.
Po Mnichovu, abdikaci E. Beneše na úřad prezidenta, přijetí ústavního zákona o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi a změně názvu státu na Česko-Slovensko byl dne 30. 11. 1938 zvolen jako nezávislá osobnost prezidentem republiky. E. Beneš mu ke zvolení gratuloval a Háchova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. S jejím obsahem seznámil též P. Drtinu, tehdejšího referenta prezidentské kanceláře. Když po svém zvolení prezidentem Česko-Slovenska trávil vánoce na Slovensku, dostalo se mu od J. Tisa příslibu, že dosažená slovenská autonomie je vrcholem snah Slováků.
Po vyhlášení Protektorátu se Hácha ocitl ve velmi těžké situaci. Okupanti a gestapo byli pro něj "bestie a hyeny", K. H. Frank "odporný krokodýl". Dokud mohl spolupracovat s A. Eliášem - tedy do příchodu Heydricha do Prahy - jeho postup odpovídal premiérově politice retardace. Prezident odmítl v říjnu 1939 slib věrnosti Hitlerovi, říšskému protektorovi K. von Neurathovi podával protesty proti germanizaci, žádal o propuštění zatčených vlastenců včetně vysokoškolských studentů. Přes Eliáše a Z. B. Dohalského byl ve spojení s Benešem. Ještě 12. dubna 1941 sdělil Benešovi: "Souhlasím se společným postupem a podřizuji se mu". Za pět dní odpověděl Beneš do Prahy: "Odpověď Háchy a Eliáše jsem obdržel. Děkuji jim upřímně. Je to odpověď mužná, statečná a důstojná. Nebude jim zapomenuta."
Situace se změnila po příchodu Heydricha do Prahy. Po zatčení Eliáše se zastupující říšský protektor snažil Háchu zlomit rozpoutáním teroru (v rámci prvního stanného práva) a likvidací jemu blízkých osob. Když byl zatčen J. Havelka, Hácha pod hrozbou své demise dosáhl jeho propuštění do domácího vězení, ale Eliáše se mu už zachránit nepodařilo. Navíc Heydrich odhalil Háchovo spojení na Z. B. Dohalského a tlak ještě vystupňoval. Sílil však i tlak na "domácí" frontě od skutečně kolaborantských kruhů, které vycítily svou šanci. Jmenování E. Moravce do vlády na Frankův návrh Hácha ještě v lednu 1942 odmítl, ale nakonec se podvolil. Pak přišel atentát na Heydricha.
Dne 9. června 1942, při pohřbu Heydricha, jednal Hácha v Berlíně znovu s Hitlerem. Vůdce byl nepříčetný. Otevřeně hrozil likvidací a vystěhováním zbytku českého národa ještě během války. V době heydrichiády, po vyhlazení Lidic a masových popravách a výhružkách Hitlera se Hácha zlomil. Navíc u něj postupovala rychle arterioskleróza, a jak po válce prohlásil Národní soud, který nebyl Háchovi nijak příznivě nakloněn, od ledna 1943 nebyl fakticky odpovědný za své činy. Osamělý, nemocný a duševně zlomený starý muž neměl důvěru okupantů, ani českých fašistů, ale už ani domácího a zahraničního odboje. "Háchovština" se stala synonymem pro kolaboraci.
Dne 13. května 1945 byl Hácha na pokyn ministerstva vnitra, v jehož čele stál V. Nosek, zatčen na lánském zámku a dopraven do vězeňské nemocnice na Pankrác, kde zemřel ve večerních hodinách 27. června (nikoliv tedy 1. 6., jak mylně tvrdí mnohé slovníkové i publicistické práce). Pohřeb se konal za přísných bezpečnostních opatření na vinohradském hřbitově o tři dny později. Z příkazu ministra vnitra nesmělo být Háchovo jméno vyryto na jeho náhrobním kameni.
Zajímavost: V dubnu 1939 popisoval Hácha na Pražském hradě spisovateli K. Horkému své zážitky z Berlína v noci na 15. březen 1939 - to, jak mu Göring hleděl do očí "mazlivě... jako nějaká ženská" a přitom vyhrožoval, že v několika hodinách všechno vylétne do vzduchu. "Hradschin i dóm, zkrátka alles, alles". Hácha pak pokračoval: "A potom tedy jsem podepsal... A podepsal jsem to sám za sebe a v sázce byla jen má vlastni čest, protože, jak vám známo, ani náš parlament, ani náš národ neměl s tím co činit". Je pozoruhodné, že obdobný názor na sebe měli ti, kdo Háchu co nejtvrději odsuzovali. V květnu 1942 politický tajemník Benešův a věrný mluvčí jeho názorů P. Drtina v rozhlasovém vysílání z Londýna vysvětloval, že vše, co se stalo od 21. září 1938 včetně Benešovy abdikace, bylo vynuceno násilím, a není proto právně a politicky platné: "Proto si to také nikdy dr. Beneš nedal žádným ústavním orgánem parlamentním schválit, aby tím národ vázán nebyl."

Briand - Kelloggův pakt

19. ledna 2008 v 11:59 | li.pa |  Super referáty
Briand-Kelloggův pakt
Briand-Kelloggův pakt (také Pařížský pakt) podepsaný 27. srpna 1928 v Paříži je mezinárodní smlouva, která odsuzuje válku jako prostředek řešení mezinárodních sporů. Pojmenována byla po svých autorech - Aristide Briandovi, francouzském ministru zahraničí, a Franku B.Kelloggovi, ministru zahraničí USA. Ačkoli smlouvu nakonec stihl neúspěch, měla významný vliv na další rozvoj mezinárodního práva. Jejím zásadním nedostatkem byla absence klauzule umožňující její vynutitelnost, případně trestající stát, který se uchýlil k válce. Smlouva de facto byla pouze prohlášením války za nelegální prostředek mezinárodních vztahů.
Původních signatářů bylo patnáct - USA, Austrálie, Kanada, Německo, Indie, Irský svobodný stát, Itálie, Nový Zéland, JAR, Velká Británie, Československo, Polsko, Japonsko, Belgie a Francie. Celkem pakt podepsalo 62 států.

Pán prstenu: dvě věže

19. ledna 2008 v 11:58 | tvmag |  Orlando Bloom
Orlando Bloom
Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu moci, začína tam, kde první skončil. Hlavním hrdinou je opět hobit Frodo. Ten získal od svého příbuzného Bibla magický prsten, po kterém touží temný Sauron, a tak se dostal do samotného centra souboje mezi nesmiřitelnými silami světa a tamnot. Frodo jako vůdce společenství složeného z jeho přátel, kouzalníka, elfa, trpaslíka a dalších pomocníků, pokračuje v cestě na vrchol sopky, aby zde prsten moci jednou provždy zničil. Cesta ale nebude snadná, schyluje se totiž k rozhodující bitvě lidí a elfských lučištníků proti desetitisícové armádě nestvůr.

Černý pátek, ,,zlatá 20. léta"

19. ledna 2008 v 11:57 | li.pa |  Super referáty
Černý pátek
Na konci dvacátých let 20. století dosáhly ceny akcií svého maxima, což zneklidňovalo investory. V roce 1929 začaly ceny akcií zvolna klesat, jelikož byl pokles trvalého rázu, začali akcionáři masově prodávat akcie, což zrychlovalo jejich propad. Tento vývoj akcií vyvolal mezi akcionáři paniku a především malí akcionáři, kteří tehdy vlastnili výrazné procento akcií se pokoušeli prodávat, ze každou cenu. Ve čtvrtek 24. října 1929 bylo k prodeji nabídnuto přes 12 miliónů akcií o něž nebyl zájem, neboť i v tuto dobu se jich majitelé snažili zbavit za cenu, která byla nadhodnocená. Z tohoto důvodu byla Newyorská burza nucena v pátek 25. října oznámit krach. Tento krach vyvolal krach dalších amerických burz, protože se prodej přesunul na tyto burzy. Tento den bývá označován jako černý pátek a je chápán jako den vypuknutí krize.
,,zlatá 20.léta"
Ve 20.létech se stalo spoustu důležitých událostí:
Česko:29.2.schválení ústavy,7.6.byla podepsána Brněnská smlouva o ochraně menšin,31.7.k Československu připojeno Valticko,Dyjský trojúhelník a Vitorazská,1.sloka Nad Tatrou sa blýska se stala součástí československé hymny,vznikla církev československá husitská,vrátila se československá legie z Ruska
Svět:24.2.vznik NSDAP(Národně socialistická německá dělnická strana),4.6. Trianonská smlouva-spojenci podepsali mírovou smlouvu s Maďarskem,27.7.na základě dohody velvyslanců získalo Polsko-V oblast,10.8.smlouva se Sévres-mírová smlouva s Tureckem,vznikla Společnost národu,ženy v U.S.A. mají volební práva,vznik státu střední Litva,stvrzeny hranice mezi Finskem a Ruskem,polsko-bolševická válka,Jana z Arku prohlášená za svatou,rozdělení Ulsteru.

Venezuela

19. ledna 2008 v 11:55 | li.pa |  Super referáty
Venezuela
Poloha:souřednice- 0°-12° severní šířky a 59°-73° západní délky.
Okolní státy-Kolumbie,Brazílie,Guyana
Moře-Karibské
Oceán-Atlantský
Světadíl-sever Jižní Ameriky
Rozloha:912050km2
Přírodní poměry:řeky-Orinoko,Apure
Vodopád-Angel(979m.n.m.)
Hory-Pico Bolivar(5002m.n.m.)
Roraima(2772)
Pico da Nelelina(3014)
Jezero-Marocaibo
Záliv-Venezuelský
Nížina-Orinocká
Vysočina-Guymanská
Ostrov-Margarita
Počet obyvatel-22396tis.počítáno roku1997
Hustota zalidnění:50 obyvatel na km2
Hlavní město:Caracas
Další města:Caibo,Maracay, Cucuta,Lais,New
Amsterdam,Apoteri,Guayana,Matirin,Ciradad,Bartica
Státní zřízení: Federativní republika
Úřední jazyk:Španělština
Měna:bolívar
Náboženství:římskokatolické a protestanti
Hospodářství:a)průmysl-potravinářský,hutnictví,vývoz ropy,zemní,
plyn,zlato,diamanty,mangan,fosfát,uhlí,stavební
pr.,strojírenství,textilní,kovodělný
b)zemědělství-kávovník,cukrová
třtina,skot,kakaovník,tabák,bavlna,banány,pšenice,kukuřice,brambory,fazole,
c)obchod-ropa
doprava-letiště:v Caracasu,Georgetawmu
přístavy v :Caiboi,Caracasu
Historický vývoj:Město Caracas bylo založeno roku 1567 španělskými dobyvateli ,původní
jméno Santiago de Léon de Caracas.Dříve než španělští dobyvatele zemi
dobyli,žili tam indiáni jako na celé J. Americe.
Zajímavosti:
1.ženský finanční ústav
Finanční ústav BANMUJER založily ženy,vedou ženy a využívají prakticky také ženy.Od svého založení roku 2001 poskytla banka ženám 51000 úvěrů.
Herci:Jeronimo Gil ,Hugo Vaguer, Luciano Dálesandro,Chuan Paulo Raba,Daniel Blasco,,Carlo Alvarez
Herci:Marianela González,Norkis Batista,Hilda Abrahamz, Natalia Stregnard,Emma Reba a spoustu dalších

filmografie L.L.

19. ledna 2008 v 11:55 | li.pa |  Lindsay Lohan
1)Živá panenka
2)Najdi stopu
3)Past na rodiče
4)Mezi námi děvčaty
5)zpovď královny střední školy
6)Protivný sprostý holky

Piráti z Karibiku

19. ledna 2008 v 11:44 | tvmag |  Orlando Bloom
Orlando Bloom
třpitivé vody karibiku jsou pro kapitána Jacka Sparrowa nevyčerpatelným zdrojem vzrušujících dobrodružství. Jeho idylický život se však razantně změní ve chvíli, kdy se lstivý kapitán Barbossa zmocní jeho lodi Černá perla a napadne město Port Royal, odkud unese guvernérovou okouzlující dceru Elizabeth. Její kamarád z dětství Will turner se spolu s Jackem vydává na palubě nejrychlejší lodi britské flotily na odvážnou výpravu za záchranou elizabeth a ukradené Černé perly. V patách je jim dívčin snoubenec, sympatický a ctižadostivý Commodore Norringoton....

Ztracen v La Mancha

19. ledna 2008 v 11:32 | tvmag |  Orlando Bloom
,,Ten film mám v hlavě, tisickrát jsem si ho promítl a teď si ho chci dostat ven," říkal režisér Tery Gilliam o snímku, o jehož realizaci se snažil celou jednu dlouhou dekádu.Po deseti letech úsili se mu podařilo sehnat dost peněz na nejdražší evropský film, i když to bylo pořád mnohem méně, než by si takovýho projekt zasloužil. našel i ideálního představitele Dona Quijota ve francouzovi Jeanu rochefortovi, pro roli Johnnyho Deppa.První klapka padla ve Španělsku v září roku 2000.Jenomže tomu filmu zřejmě nebylo souzeno, aby vznikl.....Dokumenteristé Keith Fultona Louis Pepe se připojili k filmovému štábuosm týdnu před začátkem natáčení a ze záběrů z přípravných prací, hereckých i kostýmních zkoušek, z výpovědi jednotlivých zůčastněných i z vtipného průžezu dosavadní Gilliamovou tvorbou vytvořili sthujicí, fascinující podívanou o zkáze jednoho velkého životního snu.

Carevna Alexandra

18. ledna 2008 v 14:24 | li.pa |  Super referáty
Carevna Alexandra(Alix)
Alexandra Fjodorovna Hessenská rozená Alix princezna hessenská se narodila 6.června 1872 a zemřela1918. Byla poslední ruská carevna a manželka cara Mikuláše II.
Její babičkou z matčiny strany byla britská královna Viktorie.Ta ji po smrti její matky vychovávala.Na svatbě své sestry Elly potkala careviče Mikuláše.Po deseti letech se jejich láka potvrdila sňatkem.Svatba byla ve znamení smutku,protože tři týdny před tím zemřel car Alexandr III.a tím pádem se carevič Mikuláš stál panovníkem. Prvních deset let bylo šťastných a Rusko spělo k evropským standardům.Po čtyřech dcerách přišel v létě 1904na svět následník trůnu carevič Alexej.Jejich štěstí bylo zkaženo jak válkou a revolucí v Rusku,tak i hessenskou dědičnou chorobou,hemofilií,který jejích syn trpěl.Když se objevil Rasputin ,který vyléčil carevičovou nemoc i carevninu hysterii.V roce 1913 se zdálo,že před Ruskem leží dobrá budoucnost.O rok později přišla první světová válka. Carská rodina byla nejprve internována v Carském Selu a došlo k jednání o jejím odjezdu do Velké Británie, v létě 1917 však odjela do vyhnanství na Sibiř. Ve městě Tobolsku ji zastihl listopadový bolševický převrat, a v dubnu a květnu 1918 odvezli bolševici nejprve cara s carevnou a potom i jejich děti do uralského města Jekatěrinburgu.15.července 1918 zahajilo komando palbu na carovou rodinu.První zemřel Mikuláš,jako druhá zemřela Alexandra s vědomím,že své děti nezachránila.O 10 dní později osvobodili československé jednotky Jekatěrinburg.Pro Alix a její rodinu to však bylo pozdě.

Noční můra Betty

16. ledna 2008 v 9:53 | tv mag. |  Ošklivka Betty
Mario Calderon, akcionář kolumbijské módní firmy Ecamoda, se setká v Buenos Aires s manažerkou americké společnosti Fashion Group Gabrielou Garzovou. Ta mu nabídne spolupráci. Problém je však v tom, že prezidentkou Ecomody je Betty, se kterou se rozešel ve zlém.Mário proto zavolá jejímu manželovi Armandovi, který s obchodem souhlasí....